Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto OP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy/licenčnej zmluvy, pričom na jednej strane je spoločnosť DMHERMES-TRADE s.r.o.., IČ 29455791, DIČ CZ29455791, so sídlom Jungmannova 299/2, Krnov, 794 01, (ďalej len „DMHERMES“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Kupujúci“).

Ďalšie informácie o DMHERMES sú uvedené na webovej stránke www.bombusenergy.com v sekcii „O nás“.  

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.   Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s DMHERMES alebo s ňou inak rokuje.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosahovania zisku. Za podnikateľa sa považuje o. i. pre účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá vystupuje menom alebo na účet podnikateľa.  

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito OP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.  

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke DMHERMES, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, a i. DMHERMES.  

II. Oznámenia pred uzavretím zmluvy

DMHERMES oznamuje, že

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok Vášho operátora, DMHERMES si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy),

b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od DMHERMES, príp. povinnosť zaplatiť zálohu na poskytnutie špecifických služieb, ak sú vyžadované a poskytované,

c) ceny tovaru a služieb sú na webe prevádzkovanom DMHERMES uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady, v príp. osobného odberu v jednej z kamenných predajní firmy DMHERMES sú náklady 0,- Kč,

d) v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má tento spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní,

e) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

i) o poskytovaní služieb, ktoré DMHERMES splnila s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, ii) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, iii) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, iv) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, v) o doprave alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

f) v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou;

g) zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložená v elektronickom archíve DMHERMES,

h) v prípade, že spotrebiteľ má sťažnosť, môže ju uplatniť u spoločnosti DMHERMES, príp. sa možno so sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

III. Zmluva

Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy na webe prevádzkovanom DMHERMES tak, že požadované plnenie (tovar) vloží do košíka. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník DMHERMES, či už priamo na pobočke alebo prostredníctvom telefónu alebo e-mailovej objednávky. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť požadované plnenie, dopravu i spôsob úhrady, čiže skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky DMHERMES. Za prípadné chyby pri prenose dát DMHERMES nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy DMHERMES potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na Kupujúcim uvedený e-mail.

Do prevzatia dopytovaného tovaru Kupujúcim sa nemôže žiadny úkon spoločnosti DMHERMES vykladať ako akceptácia ponuky Kupujúceho. Dostupnosť tovaru prezentovaného na www.bombusenergy.com je viazaná na skladové zásoby a spoločnosť DMHERMES dostupnosť tovaru negarantuje.

Uzavretú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Uzavretá zmluva je u predávajúceho archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia, a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Kúpnou zmluvou sa DMHERMES zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí DMHERMES kúpnu cenu. DMHERMES si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

DMHERMES Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.

DMHERMES splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní zaobchádzať s vecou v mieste plnenia.

Ak má DMHERMES vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, DMHERMES odovzdá Kupujúcemu – spotrebiteľovi tovar až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Ak DMHERMES dodá väčšie množstvo vecí, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzavretá i na prebytočné množstvo, s výhradou toho, že by ho Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.  

DMHERMES odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve a akosti.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, zabalí DMHERMES vec podľa zvyklostí; ak tieto neexistujú, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí DMHERMES vec na prepravu.

Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá nedostatok, ktorý má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci by sa prejavila až neskôr. Právo Kupujúceho zakladá i neskôr vzniknutý nedostatok, ktorý DMHERMES spôsobila porušením svojej povinnosti.  

Kupujúci vec podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak Kupujúci vec neprevezme, hoci mu s ňou DMHERMES umožnila zaobchádzať. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba ak by DMHERMES škodu spôsobila porušením svojej povinnosti.

Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet toho, kto je v omeškaní, vhodným spôsobom odovzdať potom, čo tomu, kto je v omeškaní, poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak je strana v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

Zodpovednosť DMHERMES

DMHERMES zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby. Predovšetkým DMHERMES zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré DMHERMES alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával so zreteľom na povahu tovaru a na základe reklamy ním uskutočňovanej,

b) sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie DMHERMES uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

c) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

d) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo

a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby;

b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

c) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi DMHERMES, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Uskutočnenú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu DMHERMES; to neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak DMHERMES neodstráni nedostatky v primeranej lehote či ak oznámi Kupujúcemu, že nedostatky neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia nedostatku primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – pozri nižšie.

Kupujúci - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu v prípade, že mu DMHERMES nemôže dodať novú vec bez chýb.  

IV. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.  

DMHERMES umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť korešpondenčne, a to na adrese DMHERMES-TRADE s.r.o., Jungmannova 299/2, Krnov, 794 01.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá DMHERMES bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od DMHERMES prevzal, a to na svoje náklady.

Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.   Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia doručiť tovar na adresu DMHERMES spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným odôvodnením odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či má byť suma vrátená v hotovosti.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu DMHERMES bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, DMHERMES však nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar DMHERMES odoslal.   

Ak Kupujúci chybu veci neoznámil včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len na uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim a na marketingové akcie predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcimi sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a zároveň dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu. Osobné údaje, ktoré sú Kupujúcim dobrovoľne poskytnuté predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, predovšetkým so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely predávajúceho (najmä na zasielanie obchodných oznámení), a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu DMHERMES TRADE s.r.o., IČ 29455791, Jungmannova 299/2, 794 01 Krnov. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i elektronická forma.

VI. Dostupnosť služby

Objednávky prostredníctvom internetových obchodov DMHERMES: 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Príjem objednávok na expedíciu do druhého pracovného dňa po SR: do 15:00 hodín.

Spoločnosť DMHERMES vyvíja maximálne úsilie na skvalitnenie dostupnosti. Napriek tomu - so zreteľom na technické aspekty - nemôže Kupujúcemu poskytnúť garanciu stopercentnej dostupnosti produktov. V prípade, že sa objaví chyba technického charakteru, môže Kupujúci poruchu nahlásiť na telefonickej linke a spoločnosť DMHERMES sa pokúsi poruchu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Spoločnosť DMHERMES si vyhradzuje právo obmedziť prístup užívateľov k www.bombusenergy.com na nevyhnutný čas potrebný na vykonanie opráv, údržby alebo upgradu systému či implementácie nových prvkov systému.

VII. Dostupnosť tovaru

Dostupnosť tovaru prezentovaného na www.bombusenergy.com je viazaná na skladové zásoby a spoločnosť DMHERMES dostupnosť tovaru negarantuje. Aby bola zaistená dostupnosť tovaru čo najväčšiemu počtu zákazníkov, je spoločnosť DMHERMES oprávnená vopred stanoviť maximálne limity odberu jednotlivých položiek tovaru jedným Kupujúcim. Týmto ustanovením však nie je dotknuté právo spoločnosti DMHERMES v prípade individuálneho dopytu veľkého množstva jedného druhu tovaru tento tovar nedodať, prípadne počet požadovaných kusov obmedziť na rozumnú mieru. Stanovenie veľkého množstva je vždy na rozumnej úvahe spoločnosti DMHERMES, a to s prihliadnutím na cenu tovaru, druh, skladové zásoby, možnosti dopravy a pod. O nedoručení nadlimitnej požiadavky, či o jej obmedzení zo strany spoločnosti DMHERMES bude Kupujúci vždy vopred oboznámený.

VIII. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, t.j. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pri získaní tovaru zaplatiť, čo sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, poplatok pri dobierke a nákladov na komunikácie prostriedkami na diaľku. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo obmedzené obdobie. Bežná cena znamená výrobcom/dodávateľom odporúčané konečné ceny.

IX. Objednávanie

Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Objednávať je možné pouze prostredníctvom elektronického obchodu DMHERMES (ďalej len „e-shop“ www.bombusenergy.com)

DMHERMES odporúča Kupujúcemu zadávať objednávky v e-shope prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho na DMHERMES. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po uskutočnení objednávky.

X. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: a. platba v hotovosti v kamennej predajni, b. platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca – kupujúci hradí navyše tzv. dobierečné – pozri „Spôsoby dopravy“).

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve DMHERMES, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

XI. Dodacie podmienky a doprava

Osobný odber:

Tovar môže prevziať len kupujúci. Odber je možný po predchádzajúcej dohode, po potvrdení objednávky firmou DMHERMES, a to buď telefonicky, alebo e-mailom. Osobný odber je možný v kamenných predajniach firmy DMHERMES a to v Krnove, na ulici Jungmannova 299/2.

Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať vybratou prepravnou službou Geis Parcel. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek v SR max. do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. DMHERMES si vyhradzuje právo expedovať dodávku tovaru nasledujúci deň v prípade prekročenia rozvozovej kapacity, zásahu vyššej moci alebo akejkoľvek inej nepredvídateľnej situácie, ktorá znemožní dodanie v požadovaný deň. V prípade platby vopred môže tovar prevziať len kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Ceny dopravy:

Objednávky do 39,99 € = 4 €
Objednávky nad 39,99 € =  doprava zadarmo

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, prípadné poškodenie škatule) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s odôvodnením, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu.

Neúplnosť alebo poškodenosť zásielky je nutné neodkladne oznámiť e-mailom na adresu info@DMHERMES.cz, spísať s dopravcom protokol o škode a bez zbytočného odkladu ho zaslať e-mailom, alebo poštou spoločnosti DMHERMES. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však DMHERMES možnosť dokázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

XII. Vrátenie tovaru nepodliehajúceho rýchlej skaze

Zákazník je oprávnený do 14 dní odo dňa prevzatia tovar vrátiť, a to bez udania dôvodov. Kvôli vylúčeniu všetkých pochybností nie je možné vrátiť tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, ak Kupujúci porušil ich originálny obal.

Kupujúci na svoje náklady vracia tovar v predajni spoločnosti DMHERMES, ktorá disponuje oddelením zákazníckych služieb, alebo prostredníctvom doručenia zásielkovou službou - pozri bod IV. týchto OP. Pokiaľ sa v predajni Kupujúci nedohodne na odbere iného tovaru náhradou za vrátený, bude Kupujúcemu cena vracaného tovaru vyplatená v hotovosti na prepážke.

Týmto článkom dotknuté akékoľvek práva a povinnosti Zákazníka, ktoré preň vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov alebo Obchodných a Produktových podmienok vo vzťahu k uplatneniu práv zákazníka zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamácia chybného tovaru).

XIII. Zodpovednosť

I keď spoločnosť DMHERMES vynakladá maximálne úsilie na to, aby zaistila presnosť, vecnú správnosť a aktuálnosť obsahu www.bombusenergy.com, nie je to možné užívateľovi vždy garantovať. Z uvedeného dôvodu spoločnosť DMHERMES neposkytuje žiadnu záruku v tomto zmysle a nie je zodpovedná za chyby, nedopatrenia alebo technické problémy, ktoré sa pri užívaní internetových stránok môžu objaviť. Pokiaľ sa spoločnosť DMHERMES dozvie o nesprávnosti obsahu a pokiaľ to bude technicky možné a ekonomicky únosné, zaistí opravu obsahu pokiaľ možno v čo najkratšom čase.

Spoločnosť DMHERMES nenesie zodpovednosť predovšetkým za:

  • obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom www.bombusenergy.com, odkazy na stránky tretích osôb umiestnené na www.bombusenergy.com, reklamu, prípadne inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom internetových stránok;

  • obsah umiestnený na internetové stránky bez jeho súhlasu a vedomia, ak pre spoločnosť DMHERMES nie je technicky možné a únosné jeho užívaniu zabrániť;

  • nekompatibilitu www.bombusenergy.com s koncovým zariadením, softvérom Kupujúceho alebo s jeho pripojením k sieti elektronických komunikácií;

  • technické problémy, vrátane porúch a výpadkov spojenia s www.bombusenergy.com.

Ustanoveniami tohto článku nie je dotknutá zodpovednosť spoločnosti DMHERMES za chyby produktov, ktoré prostredníctvom e-shopu Kupujúci nakúpil v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

XIV. Zrušenie objednávky dodávateľom

Zrušenie objednávky dodávateľom je možné len v týchto výnimočných prípadoch:

  • tovar nie je na sklade (ani nie je možné zaistiť ho alternatívne)

  • neprebehla platba za tovar

  • objednávka je falošná

O zrušení objednávky je zákazník informovaný.

XV. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 7. 2014 a rušia predchádzajúce znenie OP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkárňach DMHERMES alebo elektronicky na www.bombusenergy.com.